Els productes i serveis Ferrimax compleixen amb una àmplia gamma de normatives imprescindibles per garantir la confiança dels nostres clients.
 

Norma Europea EN 1143-1

Norma d'assaig Europea per Caixes Fortes, Portes Cuirassades i Càmeres Cuirassades, per la protecció contra el robatori. L'aplicació d'aquesta norma obté uns nivells de resistència (des de Nivell 0 a nivell IX) davant un possible robatori. L'objectiu de l'assaig consisteix en comprobar el temps que es necessita per accedir a l'interior de la caixa forta utilitzant diverses eines. Quan més temps es requereixi (segons l'eina), més gran serà el nivell de resistència, i com més gran sigui el nivell de resistència, significa que la protecció serà major.

Norma que al·ludeix l'Ordre Ministerial del 23 d'abril de 1997, en compliment de la Llei de Seguretat Privada 23/1992 del 30 de juliol i del Real Decret 2364/1994 del 9 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada.

Eines utilitzades:
- Eines manuals: tornavisos, claus fixes, claus d'estrella, alicates, suports d'escarpra, tenalles de forja, palanques, potes de cabra, trepants, serra, llima, maduixa de tall, maduixes d'acer, tisores, martell, destral, pic...
- Eines amb aportació d'energia exterior: màquines trepants, trepant de percussió, trepant percussor per a formigó, martell percutor
- Eines utilitzades amb líquids abrasius i/o de refrigeració: trossejadora de disc, corona diamantada, tall per bufador, llança d'oxigen (tèrmica), tall i soldadura elèctrica

Norma Europea EN 14450

Norma d'Assaig Europea per Caixes Fortes per la protecció contra el robatori. L'aplicació d'aquesta norma obté uns nivells de resistència (nivells S1 i S2) davant un possible robatori. L'objectiu de l'assaig consisteix en comprovar el temps necessari per accedir a l'interior de la caixa forta (o càmera cuirassada) utilitzant diferents eines. Quan més temps es requereixi (segons l'eina), més gran serà el nivell de resistència, i com més gran sigui el nivell de resistència, significa que la protecció serà major.

Els nivells de seguretat establerts per aquesta norma estan per sota dels nivells de seguretat establerts per la norma EN 1143-1.

Eines utilitzades:
- Eines manuals: tornavisos, claus fixes, claus d'estrella, alicates, suports d'escarpra, tenalles de forja, palanques, potes de cabra, trepants, serra, llima, maduixa de tall, maduixes d'acer, tisores, martell, destral, pic...
- Eines amb aportació d'energia exterior: màquines trepants, trepant de percussió, trepant percussor per a formigó, martell percutor
- Eines utilitzades amb líquids abrasius i/o de refrigeració: trossejadora de disc, corona diamantada, tall per bufador, llança d'oxigen (tèrmica), tall i soldadura elèctrica
 

Ordre Ministerial INT 317

L'Ordre Ministerial INT 317, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat nº 42 del 18 de febrer de 2011 sobre mesures de seguretat privades estableix, en la disposició addicional sisena (pàgina 18.343) sobre acreditació d'elements de seguretat física i electrònica, que a partir de la data de publicació d'aquesta ordre, tots els elements de seguretat física inclosos a la normativa de seguretat privada han de contar amb l'evaluació de conformitat (Fabricació Certificada), que només serà garantitzada mitjançant un certificat emès per un organisme de control acreditat.

Descargar fitxer PDF amb l'ordre ministerial

Norma EN 1627/28/30:2011

Es tracta de la Norma d'Assaig Europea referent a Portes Peatonals, Finestres, Façanes Lleugeres, Reixes i Persianes, per la resistència a l'efracció. L'aplicació d'aquesta norma obté uns nivells de resistència davant una possible efracció. L'objectiu de l'assaig consisteix en comprovar el temps que es necessita per accedir a l'interior del recinte utilitzant diverses eines. Quan més temps es requereixi (segons l'eina), més gran serà el nivell de resistència, i com més gran sigui el nivell de resistència, significa que la protecció serà major.

 

Norma EN 1300

Es tracta de la Norma Europea referent als Panys d'Alta Seguretat (PAS), a la qual també fan referència les Normes EN 1143-1 i EN 1047.
​Aquesta norma especifica els requisits per PAS de fiabilitat, resistència al robatori i obertura no autoritzada. Els PAS poden ser mecànics o electrònics i es classifiquen en 4 classe:A, B, C i D (A siguent la més baixa i D la més alta).

En aquests panys es realitzen diferents tipus d'assaig:
- Assaigs de resistència a la manipulació
- Assaigs de resistència al robatori amb danys.
- Assaigs de resistència a l'espionatge.

Reglament d'Armes RD 137/1993 de 29 de gener (Professionals)

Aquest reglament exigeix en els seus articles 78-87 caixes fortes per guardar armes curtes i llargues ratllades que tinguin els establiments dedicats a la fabricació, muntatge, emmegatzematge, distribució, venda o reparació de qualsevol tipus d'arma de foc o de les seves peces. El reglament determina que les Armes de Foc i cartutxos metàlics tenen que guardar-se en caixes fortes independents.

 

Resolució de la Dirección de la Guardia Civil, de 26 de novembre de 1998 (Particulars)

Aquesta resolució estableix que:
- Les armes de foc llargues ratllades i els canons entre la categoria 2ª2 han de tenir al menys el Nivell de Seguretat I de la Norma Europea EN 1143-1.
- Els panys o les peces escencials de les armes emparades amb la llicència F (armes curtes) hauran de tenir al menys el nivell de seguretat III de la Norma Europea EN 1143-1.

 

Norma IATA (Industry Distribution and Financial Services)

Aquesta Norma determina les mesures de seguretat que han de complir les Agències de Viatge.
​Les agències que ofereixen bitllets físics hauran de disposar d'una caixa forta amb clau que pesi menys de 182 Kg. si està anclada o encastada, o almenys 500 kg. si està sense anclar. S'estableix que les caixes fortes hauran de complir amb la Norma Europea EN 1143-1 (no s'especifica nivell de seguretat).
​Les agències de viatge que ofereixin bitllets electrònics ( i no tinguin STD) no hauran de tenir caixa forta.


Norma Europea EN 1047-1

És la Norma d'Assaig Europea per Elements de Seguretat Física per la protecció contra el foc.

Nivells de Resistència segons la norma: 
- S60P: 1 hora (60 minuts) paper 
- S120P: 2 hores (120 minuts) paper
- S60DIS: 1 hora (60 minuts) soports informàtics
- S120DIS: 2 hores (120 minuts) soports informàtics

Assaig de Resistència al Foc:
1. S'exposen les provetes d'assaig als cremadors del forn.
2. Es manté la temperatura mitja del forn d'acord amb la curva normalitzada d''incendi ISO 834-1, 60 minuts a 945ºC, 90 minuts a 1000ºC o 120 minuts a 1090ºC, en funció del nivell de resistència requerit.
3. Durant aquesta prova, la temperatura a l'interior de la proveta no pot superar els 150ºC (protecció paper) o 50ºC (protecció soports informàtics).
4. Passats els 60, 90 o 120 minuts, s'apaga el forn i es deixa refredar seguint la curva de refredament ( la proveta s'extreu del forn al cap de 16 hores).

Assaig de Xoc Tèrmic i d'Impacte (caiguda):
1. Es preescalfa el forn a 1090ºC.
2. S'introdueix i es deixa la proveta al forn durant 22 minuts 30 segons (nivell de resistència 60 minuts) o durant 45 minuts (nivell de resistència 120 minuts).
3. Es treu la proveta del forn i es procedeix al seu des d'una altura de 9,15 metres.
4. Es recol·loca la proveta al forn a una temperatura de 840ºC durant 22 minuts 30 segunds (nivell de resistència 60 minuts) o durant 45 minuts (nivell de resistència 120 minuts).
5. Es segueix amb el refredament del forn d'acord amb la curva de refredament (la proveta es treu del forn després de 16 hores).

Norma NT Fire 017

Norma d'Assaig Escandinava per Elements de Seguretat Física per la protecció contra el foc.

Nivells de Resistència segons aquesta norma:
- 60 Paper: 1 hora (60 minuts) paper
- 120 Paper: 2 hores (120 minuts) paper
- 60 Diskette: 1 hora (60 minuts) soports informàtics
- 120 Diskette: 2 hores (120 minuts) soports informàtics

Assaig de Resistència al Foc:
1. S'exposen les provetes d'assaig als cremadors del forn.
2. Es manté la temperatura mitja del forn d'acrod amb la curva normalitzada d'incenci ISO 834-1, 60 minuts a 945ºC, 90 minuts a 1000ºC o 120 minuts a 1090ºC, en funció del nivell de resistència requerit.
3. Durant aquesta prova, la temperatura de l'interior de la proveta no pot superar els 150ºC (protecció paper) o 50ºC (protecció soports informàtics).
4. Passats els 60, 90 o 120 minuts, es para el forn i es refreda la proveta de manera artificial (mànegues).

En aquesta norma, no es contempla cap assaig de Xoc Tèrmic ni d'Impacte.

Norma UL 72

Norma d'Assaig Americana per Elements de Seguretat Física per la protecció contra el foc.

Nivells de Resistència segons la norma:
- Class 350 1/2 Hour: 1/2 hora (30 minuts) paper
- Class 350 1 Hour: 1 hora (60 minuts) paper
- Class 350 2 Hours: 2 hores (120 minuts) paper
- Class 125 1 Hour: 1 hora (60 minuts) soports informàtics
- Class 125 2 Hours: 2 hores (120 minuts) soports informàtics

*Class 350: En cas d'incendi, la temperatura a l'interior de l'element de seguretat física no superarà els 177ºC (Class 350 = 350º Fahrenheit = 177 ºC)
*Class 125: En cas d'incendi, la temperatura a l'interior de l'element de seguretat fídica no superarà els 52ºC (Class 125 = 125º Fahrenheit = 52ºC). 
 

Assaig de Resistència del Foc:
1. S'exposen les provetes d'assaig als cremadors del forn.
2. Es manté la temperatura mitja del forn d'acord amb la curva normalitzada d'incendi ISO 834-1, 60 minuts a  945ºC, 90 minuts a 1000ºC o 120 minuts a 1090ºC, en funció del nivell de resistència requerit.
3. Durant aquesta prova, la temperatura a l'interior de la proveta no pot superar els 150ºC (protecció paper) o 50ºC (protecció soports informàtics).
4. Passats els 60, 90 o 120 minuts, s'apaga el forn i es deixa refredar seguint la curva de refredament (la proveta d'extreu del forn al cap de 16 hores).

Assaig de Xoc Tèrmic i d'impacte (caiguda) - assaig opcional en aquesta norma
1. Es preescalfa el forn a 1090ºC.
2. S'introdueix i es deixa la proveta al forn durant 22 minuts 30 segons (nivell de resistència 60 minuts) o durant 45 minuts (nivell de resistència 120 minuts).
3. Es treu la proveta del forn i es llença des d'una altura de 9,15 metres.
4. Es recol·loca la proveta al forn a una temperatura de 840ºC durant 22 minuts 30 segons (nivell de resistència 60 minuts) o durant 45 minuts (nivell de resistència 120 minuts).
5. Es procedeix al refredament del forn d'acord amb la norma de refredament (la proveta es treu del forn al cap de 16 hores).