Consulti ràpidament els seus dubtes en aquesta pàgina on hem recopilat i agrupat de forma temàtica les preguntes més freqüents que ens fan els nostres clients.

Productes

Quin tipus de caixa forta necessito?

Les qüestions  fundamentals que s'ha de fer abans de comprar una caixa forta són:

 • Què haig de protegir? Documents, diners, joies, suports informàtics?
 • De què l'haig de protegir? Del foc? De robatori?
 • Si el que vostè vol es protegir-ho del robatori, quin es el valor monerati o sentimental que té per a vostè?
 • Si el que vol es protegir-lo del foc, paper o suports informàtics?

una vegada s'hagi respost aquestes qüestions vostè podrà escollir el producte que més s'adapti a les seves necessitats:

CAIXES DE SEGURETAT

Protregeix els seus béns davant el robatori. Aquest tipus de caixes està fabricat amb un envolvent interior i altre d'exterior d'acer, sense portar cap tipus de compost al seu interior. Sempre han d'estar ancorades, ja que són molt lleugeres (pes entre 12 i 70 Kg).

CAIXES FORTES

Protegeix els seus béns davant del robatori. Normalment no són ignifugues per la qual cosa la protecció davant del foc és mínima. Al mercat existeixen una multitut de caixes fortes de diferents tipus, podent realitzar la següent distinció:

 • Amb nivell de seguretat
 • Sense nivell de seguretat

El grau de seguretat de la caixa forta que vostè necessitarà dependrà de la valua del que vulgui protegir. Com més valiós sigui major serà el nivell de seguretat requerit. Si vostè assegures el contingut de la caixa forta, la companyia asseguradora haura d' indicar-li quin nivell de seguretat necessita. Les caixes fortes que tenen nivell de seguretat porten al seu interior una placa a la qual s'identifiquen les següents dades: centre certificador (LGAI-APPLUS), número de certificació de producte, norma d'assaig que s'ha fet (EN1143/1 norma europea), nivell de seguretat de la caixa adquirida (nivell O a X), pes i any de fabricació.

ARMARIS IGNIFUGS

Protegeix els seus béns (paper o suports informàtics) davant del foc. Normalment no són caixes fortes per la qual cosa la protecció davant de robatoris és mínima. Al mercat hi ha molts productes que diuen ser ignífugs però que en realitat no ho són. Asseguris de que al seu interior aparegui una placa a la qual s'identifiquin les següents dades: centre certificador (VdS, ECB.S, UL A Espanya no hi ha cap centre certificado que certifiqui aquest tipus de productes), número de certificació de producte, norma d'assaig que s'ha seguit (EN 1047/1 Norma Europea o UL 72 Norma americana), tipus de resistencia de l'armari adquirit (S60P, S120P, S60DIS, S120DIS 60/120= minuts, P= paper, DIS= suports informàtics), pes i any de fabricació.

CAIXES FORTES AMARIS IGNIFUGS

Protegeix els seus béns davant el robatori i el foc. Asseguris de que al seu interior apareguin dues plaques (una com a caixa forta i l'altra com a armari ignífug) a les quals s'identifiquin les dades esmentades anteriorment per a cada tipus de producte.

Com identificar que l'armari ignífug escollit protegeix els meus documents davant del foc?

S'haurà d'assegurar que a l'interior de l'armari ignífug aparegui una placa a la qual s'identifiquin les següents dades:

 1. Centre certificador (VdS, ECB.S, UL)
 2. Número de certificació.
 3. Nivell de protecció: és important que identifiqui si el seu armari protegeix paper  o suports informàtics:
 • S 60 P Protecció paper 1 hora
 • S 120 P Protecció paper 2 horas
 • S 60 DIS Protecció diskettes 1 hora
 • S 120 DIS Protecció diskettes 2 horas
 • Class 125 1hr.Dis Protecció diskettes 1 hora
 • Class 350 2hrs. Dis Protecció diskettes 2 horas
 • Class 125 1hr. Paper Protecció paper 1 hora
 • Class 350 2hrs. Paper Protecció paper 2 horas

Recordi que si guarda els seus suports informàtics a un armari que està destinat a protegir paper, aquests no estaràn protegits davant del foc.

És important també que verifiqui sota quina norma s'han realitzat les proves:

 • EN 1047-1 Norma Europea
 • VDMA 24991-1 Norma alemanya
 • UL 72 Norma americana
 • NT FIRE 017 Norma sueca

La norma alemanya i l'europea són idèntiques. Entre la norma americana i l'europea hi ha petites diferències (mentre la prova d'impacte és opcional a l'americana, aquesta prova és obligatoria a l'europea). La norma sueca és menys estricta que la norma europea (realitzen la prova de resistència al foc però no les proves de xoc tèrmic i impacte, posant fi a l'assaig artificialment sense seguir la corva de refredament).   

4. Número de sèrie
5. Pes de l'armari
6. Any de fabricació

Certificacions

Què signifiquen els nivells de seguretat a les caixes fortes?

No totes les caixes fortes del mercat ostenten un nivell de seguretat. Només aquelles que han estat assajades sota la norma europea EN 1143/1 a un laboratori recunegut (LGAI-APPLUS a Espanya, VdS a Alemanya, CNPP a França, LPC a Anglaterra, SPS a Suècia). Existeixen deu nivells de seguretat per caixes fortes i tretze nivells de seguretat per a portes i càmeres cuirassades. Com més elevat sigui el nivell de seguretat obtingut, molt més elevat és el grau de resistència a l'atac.

Quan comprar una caixa forta amb nivell de seguretat?
 • Quan ho demani la Llei de Seguretat Privada. Sectors afectats: entitats de crèdit, joieries, plateries, galeries d'art, tendes d'antiguetats, estacions de servei, oficines de farmàcia, administracions de loteria, despatxos integrals d'apostes, mutues i establiments de joc, empreses de seguretat.
 • Quan ho demani la seva asseguradora.
 • Per iniciativa propia, depenent de la valía del que vulgui protegir.
Quants laboratoris existeixen a europa que assagen sota la en 1143/1?

Quasi tots els països europeus tenen el seu propi laboratori. Els més reconeguts són els següents:

 • LGAI-APPLUS - Espanya
 • VdS - Alemanya
 • CNPP - França
 • LPC - Regne Unit
 • SPS - Suècia
 • IG - Italia
Quina diferència hi ha entre laboratoris d'assaig i centres certificadors?

Els laboratoris són els que realitzen els assajos mentre que els centres certificadors són els que anualment auditen als fabricants per a controlar que el que es va portar al laboratori d'assaig és el que s'esta fabricant. Centres certificadors més rellevants a Europa:

 • APPLUS - Espanya
 • VdS - Alemanya
 • A2p - França
 • BRE - Regne Unit
 • SBSC - Suècia
 • ICIM - Italia
 • ECBS - Europa
 •  
Com garantitzar que la caixa forta que compro té el mateix nivell de resistència al atac que les mostres que es varen portar al seu dia al laboratori d'assaig?

A través de la certificació de producte

Al mercat espanyol es confón habitualment entre informe d'assaig i certificat de producte. Quantes vegades hem escoltat dir "enviam el certificat de la caixa forta". Fins ara quan es demanava quelcom, s'enviava copia de l'informe d'assaig expedit pel laboratori (LGAI) i un certificat del fabricant basat en l'informe d'assaig (Autocertificació). Per tant l'únic document utilitzat a Espanya per demostrar el compliment d'un determinat nivell de resistència ha estat la declaració del fabricant (no d'un centre certificador com es fa a la resta d'Europa). La qualitat del producte s'ha establert en base a la confiança i el prestigi de cada fabricant. Aquest fet ha donat lloc a infinitat de situacions anòmales. Quan ens referim a certificació de producte no estem referint-nos a la Certificació dels Sistemes de Qualitat (normes ISO 9000:2000) encara que tenir-la ajuda a aconseguir la certificació de producte. Després de vuit anys a un mercat regulat devem fer les següents consideracions:

 • Els informes d'assaig, per la seva natura, no tenen data de caducitat, ja que caduquen al moment de finalitzar l'assaig. Els métodes d'assaig dels laboratoris necessariament evolucionen: experiència, noves eines, informació sobre atacs reals.
 • Conviuen al mercat caixes fortes amb una classificació basada en informes d'assaig realitzats anys enrere amb informes d'assaig realitzats actualment. Trobem al mercat informes d'assaig realitzats a 1997 que no tenen res a veure amb els realitzats actualment.
 • És raonable pensar que caixes fortes "classificades" amb un mateix grau de seguretat presentin notables diferències de resitència a l'atac.

Què implica obtenir la Certificació de Producte?
Durant el període de validessa de la certificació de producte, el centre certificador  (APPLUS o AENOR a elecció del fabricant) efectuarà una auditoria anual al productor a la qual realitzarà les següents feines:

 • Comprovarà que el fabricant manté tots els controls i procediments necessaris per assegurar que la fabricació de les caixes fortes, portes o càmeres cuirassades es realitza identicament al que està descrit al dossier tècnic corresponent.
 • Inspeccionarà el producte mitjançant un mostreig, comprovant que els materials utilitzats i el procés de fabricació correspón totalment amb el descrit al dossier tècnic de fabricació.
 • Comprovarà el marcat del producte. Transcorregut  el període de validessa de la certificació (quatre anys), es procedirà a la presa de mostres i al posterior assaig pel laboratori. Amb això s'obliga als fabricants a mantenir uns standards de qualitat homogenis, facilitant al consumidor les comparacions entre productes ofertats (producte certificat i producte no certificat).
Com identificar que la caixa forta escollida ostenta el nivell de seguretat desitjat?

S'haurà d'assegurar de que a l'interior de la caixa forta aparegui una placa a la qual s'identifiquin les següents dades:

 1. Centre certificador (APPLUS o AENOR en España).
 2. Número de certificació.
 3. Nivell de seguretat que te la caixa sota la norma europea  EN 1143-1.
 4. Número de sèrie.
 5. Pes de la caixa.
 6. Any de fabricació.

Si vol assegurar-se de que el que està comprant és veritablement el que es va portar al seu dia al laboratori, és molt important verificar que la placa s'ha expedit per un centre certificador (APPLUS-AENOR ) i no pel fabricant.